Domēni.lv e-veikala noteikumi.

Šie noteikumi ir sastādīti, lai palīdzētu Jums iegādāties domēnus, izmantojot www.domēni.lv e-veikalu.

Papildus esošajiem noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties domēnus ar www.domēni.lv e-veikala starpniecību, regulē arī Latvijas Republikas spēkā esoši tiesiskie akti.

Lai iepirkšanās e-veikalā būtu vienkārša, ir nepieciešams, lai pirms pirkuma veikšanas Jūs iepazītos ar www.domēni.lv e-veikala lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGI

 • 1.1 DOMĒNI.LV (veikala operators SIA Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) ir pakalpojuma sniedzējs, ar kura izveidotā e-veikala www.x6.lv starpniecību notiek domēnu tirdzniecība pakalpojuma lietotājam.
 • 1.2 Klients ir pakalpojuma lietotājs, kas e-veikalā DOMĒNI.LV noformē pasūtījumu un identificē sevi, veicot pasūtījumu, ievadot savus personas datus vai uzņēmuma datus.
 • 1.3 DOMĒNI.LV (veikala operators Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) ir tiesības vienpusēji grozīt lietošanas noteikumus un jebkurā brīdī veikt grozījumus piedāvājamajā E-veikala pakalpojumā, par to iepriekš rakstiski neinformējot pakalpojuma lietotāju.

2. PAKALPOJUMA LIETOTĀJS

 • 2.1 Pakalpojuma lietotājs var būt:
  • 2.1.1 Fiziska persona
  • 2.1.2 Juridiska persona
 • 2.2 Pakalpojuma lietotājs apliecina, ka viņš pirms pirkšanas-pārdošanas darījuma veikšanas ir iepazinies ar www.x6.lv e-veikala lietošanas noteikumiem un piekrīt tos izpildīt.

3. CENAS

 • 3.1 Visas E-veikalā esošās cenas ir norādītas eiro valūtā.
 • 3.2 DOMĒNI.LV (veikala operators Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) ir tiesības jebkurā laikā mainīt e-veikalā attēlotās cenas.

4. PRECES

 • 4.1 E-veikalā attēloto preču pieejamība var mainīties atbilstoši noliktavā esošajam stāvoklim vai saistībā ar tehniskām problēmām e-veikala programmās.
 • 4.2 Ja produkta nav noliktavā vai, ja pasūtījumu nav iespējams izpildīt, E-veikala darbinieks ar Jums sazināsies un piedāvās iespējamo jauno piegādes laiku vai produkta aizvietošanu ar līdzvērtīgu produktu, kam ir tāda pati cena un kvalitāte vai arī nauda, kas bijusi samaksāta par produktu, tiks atgriezta. Nauda Jums tiks atgriezta nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas.
 • 4.3 Produkta informācija tiek pārbaudīta un pilnveidota regulāri. Dati pēc Jūsu pēdējā apmeklējuma var būt tikuši atjaunoti.

5. PIRKUMA VEIKŠANA

 • 5.1 Iegādājoties preces DOMĒNI.LV e-veikalā, rīkojieties šādi:
  • 5.1.1 Izvēlieties vēlamās preces un ievadiet pasūtījuma izpildei nepieciešamos datus (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi);
  • 5.1.2 Pēc pasūtījuma noformēšanas, mēs Jums uz e-pastu atsūtīsim pasūtījuma apstiprinājumu;
  • 5.1.3 Samaksājiet par preci, izmantojot izrakstīto rēķinu ar bankas pārskaitījumu. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, par pamatu ņemiet pasūtījuma apstiprinājumā esošos datus;
  • 5.1.4 Domēnu Jums piereģistrēsim uz Jūsu vārda pēc tam, kad ar e-veikala starpniecību būsiet veicis apmaksu un nauda ienākusi mūsu bankas kontā. Reģistrāciju uz Jūsu vārda veiksim līdz 14 ( četrpadsmit )  dienu laikā no naudas līdzekļu ienākšanas mūsu norēķinu kontā. Tas attiecas uz Latvijas domēnu zonā reģistrētajiem domēna vārdiem ( NIC noteikumi ). Starptautiskos domēnus uz pircēja vārdu reģistrējam 30 ( trīsdesmit ) dienu laikā.

6. GARANTIJAS UN PRASĪBĀM NEATBILSTOŠU PREČU ATGRIEŠANA

 • 6.1 DOMĒNI.LV (veikala operators Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) atbild par domēnu neatbilstību prasībām un trūkumiem.
 • 6.2 DOMĒNI.LV (veikala operators Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) neatbild par:
  • 6.2.1 ja esat norādījis kļūdainu informāciju par domēna plānoto lietotāju un tas reģistrēts uz šo lietotāju;
  • 6.2.2 par trūkumiem, kas ir radušies, domēnu lietojot nepareizi;
  • 6.2.3 par domēna piesaisti konkrētam hostinga operatoram. Šīs darbības veic NIC uz Jūsu iesnieguma pamata.
 • 6.3 Atgriežot prasībām neatbilstošu domēnu, par preci samaksātā summa tiks pārskaitīta uz Jūsu norādīto bankas kontu vēlākais 30 dienu laikā no brīža, kad esat atkāpies no pasūtījuma, un kad ir saņemts paziņojums par atkāpšanās vēlmi.
 • 6.4 Iegādātā produkta pārreģistrāciju esamību apliecinošs dokuments ir NIC izsniegts apliecinājums par domēna pārreģistrāciju uz rēķinā norādītās fiziskās personas vai juridiskās personas vārda.

7. PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

 • 7.1 Visi klienta personas dati, kas ir iegūti, veicot pirkumu e-veikalā, tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija.
 • 7.2 Personas datu avots ir klientu attiecību rašanās e-veikalā, reģistrējot pasūtījumu.
 • 7.3  Kriptēts datu sakaru kanāls ar bankām nodrošinās Jūsu personas datu un bankas rekvizītu drošību.
 • 7.4 DOMĒNI.LV (veikala operators Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) apņemas nepārsūtīt personas datus nepiederošām personām.
 • 7.5 Jums ir tiesības pārbaudīt ar Jums saistītos personas datus vai arī tos mainīt, vai arī lūgt tos likvidēt.
 • 7.6 Reģistrējoties par DOMĒNI.LV e-veikala lietotāju, Jūs sniedzat DOMĒNI.LV (veikala operators Ekoloģiskās arhitektūras biedrība) piekrišanu nosūtīt piedāvājumus uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Ienākot e-veikala vidē, Jūs varat atteikties no piedāvājumu saņemšanas.

Domēnu reģistrācijas noteikumi Latvijā ( Reģistra uzturētājs – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts ).

Rīgā, 2009. gada 1. jūlijs Grozījumi: 2011.gada 1.janvāris, 2012.gada 1.jūlijs, 2014.gada 1.janvāris, 2015.gada 24.novembris, 2018.gada 8.maijs (stājas spēkā 2018.gada 25.maijā), 2019.gada 17.maijs (stājas spēkā 2019.gada 22.maijā)

 1. LIETOTIE TERMINI

  1. Administratīvā kontaktpersona – fiziska persona, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā personu, kas veic ar domēna vārda lietošanu saistītās administratīvās funkcijas.
  2. Domēna vārda dzēšana – līguma par domēna vārda lietošanas tiesībām izbeigšana un domēna vārda dzēšana Reģistrā.
  3. Domēna vārda lietošanas tiesības – saskaņā ar līgumu iegūtas tiesības izmantot domēna vārdu.
  4. Domēna vārda lietošanas tiesību ierobežošana – aizliegums, kas noteikts vai ar likumu vai tiesas lēmumu, vai šo līgumu, veikt noteiktas darbības, saglabājot domēna vārda lietotāju kā personu, uz kuras vārda reģistrēts domēna vārds. Piemēram, aizliegums mainīt domēna vārda lietotāju, domēna vārda tehniskās informācijas atslēgšana.
  5. Domēna vārda lietošanas tiesību nodošana – esošā domēna vārda lietotāja darbība vai noteikta fakta iestāšanās, ar kuru domēna vārda lietošanas tiesības tiek nodotas citai personai.
  6. Domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšana – līguma darbības termiņa pagarināšana, veicot maksājumu par nākamo domēna vārda lietošanas tiesību periodu.
  7. Domēna vārda lietotājs – fiziska persona, juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kas Reģistrā norādīts kā domēna vārda lietotājs.
  8. Domēna vārda pieteicējs – persona, kas savā vārdā vai kā domēna vārda lietotāja pilnvarota persona piesaka reģistrācijai vēlamo domēna vārdu, aizpildot domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.
  9. Domēna vārda reģistrācija – domēna vārda reģistrācijas pieteikuma apstiprināšana un domēna vārda datu ierakstīšana Reģistrā.
  10. Domēna vārda tehniskās informācijas atslēgšana – domēna vārda tehniskās informācijas bloķēšana Reģistrā, saglabājot domēna vārda lietotāju kā personu, uz kuras vārda reģistrēts domēna vārds. Pēc domēna vārda tehniskās informācijas atslēgšanas domēna vārdam piesaistītie pakalpojumi (elektroniskais pasts, interneta vietne u.c.) nedarbojas.
  11. Domēna vārda reģistrācijas pieteikums – izvēlētais domēna vārds un ar to saistīto datu kopums, kas tiek iesniegts Reģistra uzturētājam, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu.
  12. Domēna vārds – pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparu formā izteiktu tīkla adresi.
  13. Latviskais domēna vārds – domēna vārds, kurā izmantots vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).
  14. Līgums – civiltiesisks distances līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām, kas sastāv no domēna vārda reģistrācijas pieteikuma, domēna vārdu lietošanas noteikumiem augstākā līmeņa domēnā .lv, reģistrācijas paziņojuma un domēna vārda lietotāja rakstveida pieprasījumiem.
  15. NIC – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa, Reģistra uzturētājs.
  16. Noteikumi – domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv, kas nosaka domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas kārtību augstākā līmeņa domēnā .lv un vispārējos otrā līmeņa domēnos un ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Noteikumi neattiecas uz domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas kārtību vispārējos otrā līmeņa domēnos .mil.lv un .gov.lv, kuros kārtību nosaka par šo domēnu administrēšanu atbildīgās institūcijas.
  17. Pārejas periods – periods, kura laikā domēna vārda tehniskā informācija ir atslēgta un domēna vārds nav pieejams jaunai reģistrācijai.
  18. Reģistra uzturētājs – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, kas izveidojis, uztur un atjauno publiski pieejamu datu bāzi ar informāciju par augstākā līmeņa domēnu .lv un nodrošina nepārtrauktu domēna vārdu sistēmas funkcionēšanu un pieejamību interneta lietotājiem Latvijā un ārpus tās.
  19. Reģistrācijas paziņojums – Reģistra uzturētāja elektronisks paziņojums domēna vārda pieteicējam un domēna vārda lietotājam par domēna vārda reģistrāciju.
  20. Reģistratūra – persona, kas noslēgusi līgumu ar Reģistra uzturētāju un kas sniedz domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumus, reģistrējot domēna vārdus kā pilnvarotā persona savu klientu (domēna vārda lietotāju) vārdā.
  21. Reģistrs – visu .lv augstākā līmeņa domēnā reģistrēto domēna vārdu datubāze.
  22. Tehniskā kontaktpersona – domēna vārda lietotāja norādīta persona, kas veic ar domēna vārda lietošanu saistītās tehniskās funkcijas.
  23. Sistēma – NIC Klientu tiešsaistes sistēma, kurā reģistrēti Sistēmas lietotāji var veikt domēna vārda reģistrāciju un administrēšanu.
  24. Sistēmas lietotājs – fiziska persona, kas ir reģistrējusies Sistēmā.
  25. Tiešā reģistrācija – domēna vārda lietošanas tiesību iegūšana, neizmantojot starpniekpakalpojumus.
  26. Tradicionālais domēna vārds – domēna vārds, kurā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti, cipari un defise “-“.
  27. Vispārējs otrā līmeņa domēns – otrā līmeņa domēns (.com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv vai .id.lv), kurā domēna vārdi tiek piešķirti noteiktām personu grupām atkarībā no domēna vārda izmantošanas mērķa.
  28. WHOIS – pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi informācijai par reģistrētajiem domēna vārdiem, to lietotājiem, administratīvajām un tehniskajām kontaktpersonām. WHOIS darbība noteikta NIC WHOIS noteikumos.
 2. LĪGUMA MĒRĶIS

  1. Līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām tiek noslēgts starp Reģistra uzturētāju un Domēna vārda lietotāju ar mērķi noteikt savstarpējās saistības, informācijas apmaiņas un pakalpojuma apmaksas kārtību.
  2. Līgums neattiecas uz domēna vārdam piesaistītajiem pakalpojumiem (interneta vietnes mitināšanas, elektroniskā pasta u.tml. informācijas sabiedrības pakalpojumiem), kā arī informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos.
 3. LĪGUMA PUSES

  1. Domēna vārda lietotājs
   1. Augstākā līmeņa domēnā .lv reģistrēta domēna vārda lietotājs var būt:
    1. Latvijā reģistrēts komersants ar brīdi, kad tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
    2. Latvijas valsts vai pašvaldību iestāde ar brīdi, kad tā ir nodibināta;
    3. nodibinājums, aģentūra, biedrība vai cits tiesību subjekts, kas ir nodibināts Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar nodibināšanas brīdi;
    4. fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu;
    5. ārpus Latvijas Republikas reģistrēts komersants vai organizācija ar reģistrācijas brīdi.
   2. Otrā līmeņa vispārējos domēnos domēna vārdus var pieteikt:
    1. .com.lv – jebkura 3.1.1. punktā norādītā persona;
    2. .edu.lv – Latvijā akreditētas izglītības iestādes;
    3. .org.lv – dažādu veidu organizācijas;
    4. .id.lv – Latvijas iedzīvotāji;
    5. .net.lv – elektronisko sakaru komersanti;
    6. .asn.lv – asociācijas;
    7. .conf.lv – konferenču un izstāžu organizētāji.
  2. Ja Noteikumu 3.1.1. un 3.1.2. punktā minēto personu vārdā domēna vārdu piesaka Reģistratūra vai cita pilnvarota persona, tad kā domēna vārda lietotāju norāda personu, kuras vārdā domēna vārds tiek pieteikts.
  3. Reģistra uzturētājs – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.
 4. LĪGUMA PRIEKŠMETS

  Reģistra uzturētājs un domēna vārda lietotājs, kuru pārstāv domēna vārda pieteicējs, noslēdz līgumu par domēna vārda lietošanas tiesībām saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 5. DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

  1. Domēna vārdu reģistrāciju augstākā līmeņa domēnā .lv un tā otrā līmeņa vispārējos domēnos .com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv un .id.lv regulē šie Noteikumi.
  2. Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts, un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.
  3. Domēna vārda lietošanas tiesības uz periodu, kas ir ne mazāks par vienu gadu un ne ilgāks par pieciem gadiem, tiek reģistrētas domēna vārda lietotājam. Izvēlētā perioda beigās domēna vārda lietotājam ir tiesības uz domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu.
  4. Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav reģistrētas citai personai.
  5. Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu.
  6. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību šiem Noteikumiem.
 6. DOMĒNA VĀRDA VEIDOŠANA

  1. Domēna vārda forma:
   1. tradicionālajā domēna vārdā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise;
   2. veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem burtiem bez diakritiskajām zīmēm. Īpašās rakstu zīmes, atstarpes un pieturzīmes pilnībā jāsvītro no domēna vārda vai jāaizstāj ar defisi “-“;
   3. latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).
  2. Domēna vārda saturs:
   1. domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
   2. kā domēna vārdu nereģistrē vulgārismus, aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem;
   3. personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.
  3. Domēna vārda reģistrācijas tehniskās prasības:
   1. domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem;
   2. defisi “-“ nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;
   3. ja reģistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts pagaidu IP adresei 92.240.65.139.
 7. DOMĒNA VĀRDA REĢISTRĀCIJA

  1. Domēna vārda reģistrācijas pieteikums
   1. Domēna vārda lietošanas tiesības piesaka, Sistēmā aizpildot un iesniedzot domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.
   2. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par Reģistra uzturētājam iesniegtās informācijas patiesumu un precizitāti.
   3. Domēna vārda lietotājam ir jābūt sasniedzamam, izmantojot domēna vārda kontaktinformāciju.
  2. Domēna vārda reģistrācijas pieteikuma izskatīšana
   1. Pēc domēna vārda reģistrācijas pieteikuma saņemšanas Reģistra uzturētājs to izskata ne ilgāk kā vienas dienas laikā.
   2. Reģistra uzturētājs izskata domēna vārdu reģistrācijas pieteikumus to saņemšanas secībā.
   3. Pārbaudot domēna vārda atbilstību noteikumiem, Reģistra uzturētājs pārliecinās, vai:
    1. pareizi un pilnīgi aizpildīts domēna vārda reģistrācijas pieteikums;
    2. izvēlētais domēna vārds atbilst Noteikumu 3.1., 6.1., 6.2.2., 6.2.3. un 6.3. punktam.
   4. Reģistra uzturētājs reģistrē domēna vārdu un izsūta reģistrācijas paziņojumu.
   5. Reģistra uzturētājam ir tiesības atteikt domēna vārda reģistrāciju, nosūtot paziņojumu par reģistrācijas atteikumu un tā iemeslu uz domēna vārda pieteicēja elektroniskā pasta adresi, ja:
    1. domēna vārda reģistrācijas pieteikums Noteikumu 7.2.3. punktā minētajā kārtībā ir atzīts par neatbilstošu;
    2. Reģistra uzturētājs konstatē pieteiktā domēna vārda neatbilstību Noteikumu 3.1., 6.2.2. vai 6.2.3. punktam;
    3. nav saņemta maksa par attiecīgajam domēna vārda lietotājam iepriekš sagatavotiem rēķiniem. Šajā gadījumā Reģistra uzturētājam pirms domēna vārda reģistrācijas ir tiesības prasīt priekšapmaksu.
   6. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību Noteikumu 6.2.1. punktam. Neatbilstību šī punkta prasībām var konstatēt kompetentas iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai strīdu gadījumos piemērojot 12.3.punktu.
  3. Domēna vārda datu publiskā pieejamība
   1. No domēna vārda reģistrācijas brīža informācija par domēna vārdu ir pieejama Reģistrā un Sistēmā.
   2. Pēc domēna vārda reģistrācijas informācija par domēna vārdu ir pieejama WHOIS.
   3. WHOIS publiskojamie dati un to apstrādes kārtība noteikta NIC WHOIS noteikumos.
 8. DOMĒNA VĀRDA LIETOŠANAS TIESĪBU APMAKSA

  1. Domēna vārda lietošanas tiesību reģistrācijas pieteikuma iesniegšana un reģistrācijas paziņojuma izsūtīšana domēna vārda lietotājam ir pamats rēķina (t.sk. priekšapmaksas rēķina) izrakstīšanai par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām uz reģistrācijas pieteikumā norādīto periodu.
  2. Tiešās reģistrācijas gadījumā domēna vārda lietotājs maksājumus veic saskaņā ar Reģistra uzturētāja cenrādi un norēķinu kārtību.
  3. Ja domēna vārda lietotājs izmanto Reģistratūras starpniekpakalpojumus, domēna vārda lietotājs maksājumus veic saskaņā ar Reģistratūras cenrādi un norēķinu kārtību. Ja domēna vārda lietotājs vai Reģistra uzturētājs izbeidz līgumu ar Reģistratūru, tad uz domēna vārda lietotāju attiecas 8.2. punktā noteiktais pienākums.
  4. Latvijas valsts vai pašvaldību iestādei ir tiesības reģistrēt vienu domēna vārdu ar 100% atlaidi uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt lietošanas periodu.
  5. Latvijā dzīvojoša fiziska persona ir tiesīga reģistrēt vienu domēna vārdu vispārīgajā otrā līmeņa domēnā .id.lv ar 100% atlaidi uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt lietošanas periodu.
 9. DOMĒNA VĀRDA LIETOŠANAS TIESĪBU NODOŠANA

  1. Domēna vārda lietotājam ir tiesības nodot domēna vārda lietošanas tiesības citai personai, iesniedzot rakstiski sagatavotu un parakstītu pieprasījumu Reģistra uzturētājam (iesnieguma veidlapa pieejama Sistēmā).
  2. Fiziskas personas nāves gadījumā uz šīs personas vārda reģistrētā domēna vārda lietošanas tiesības ir tiesīgi iegūt šīs personas mantinieki normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, apmaksātā domēna vārda lietošanas perioda laikā paziņojot par savu nodomu Reģistra uzturētājam un veicot visus turpmākos maksājumus par domēna vārda lietošanas tiesībām līdz mantojuma apstiprināšanai. Domēna vārda lietošanas tiesību apmaksa nerada samaksājušajam mantiniekam priekšrocības attiecībā pret pārējiem mantiniekiem.
  3. Reģistra uzturētāja pienākums ir veikt domēna vārda lietotāja maiņu:
   1. ja saņemts parakstīts pieprasījums no domēna vārda lietotāja;
   2. ja saņemts likumīgā spēkā stājies tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, ar kuru uzlikts atbilstošs pienākums Reģistra uzturētājam.
   3. Jaunais domēna vārda lietotājs, pieņemot un lietojot domēna vārdu, pārņem iepriekšējā domēna vārda lietotāja saistības attiecībā uz noslēgto līgumu un ievēro Noteikumus.
   4. Ja domēna vārda lietotājs izmanto Reģistratūras starpniekpakalpojumus, parakstīts domēna vārda lietošanas tiesību nodošanas pieprasījums jāiesniedz Reģistratūrai.
 10. DATU MAIŅA

  1. Domēna vārda datu maiņu drīkst veikt tikai tā persona, kura ir domēna vārdam piesaistītā kontaktpersona. Katrai kontaktpersonai atkarībā no tās statusa (domēna vārda lietotājs, administratīvā kontaktpersona, tehniskā kontaktpersona) piešķirtas tiesības veikt darbības ar attiecīgo domēna vārdu. Statusam atbilstošās tiesības noteiktas NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumos 1. pielikumā.
  2. Reģistra uzturētājs veic domēna vārda datu maiņu, pamatojoties uz domēna vārda kontaktpersonu:
   1. Sistēmā pieteiktajām izmaiņām, kas tiek ieviestas automātiski ne ilgāk kā 30 minūšu laikā,
   2. rakstveida pieprasījumā vai elektroniskā pastā pieteiktajām izmaiņām, kas tiek ieviestas ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā.
  3. Sistēmas lietotājs ir tiesīgs veikt datu maiņu Sistēmā atbilstoši savam kontaktpersonas statusam un Sistēmā pieļaujamajām darbībām saskaņā ar NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumiem.
  4. Datu maiņa, kas pieprasīta elektroniskā pastā, tiek veikta, ja pieprasījums sūtīts no kontaktpersonas elektroniskā pasta adreses, kas norādīta līgumā.
  5. Ja domēna vārda lietotājs izmanto Reģistratūras starpniekpakalpojumus, datu maiņas pieprasījums jāiesniedz Reģistratūrai.
 11. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

  1. Saņemot Reģistra uzturētāja atteikumu reģistrēt domēna vārdu, domēna vārda pieteicējam ir tiesības atkārtoti vērsties pie Reģistra uzturētāja.
  2. Rakstveida iesniegumus, pieprasījumus, sūdzības un priekšlikumus Reģistra uzturētājs izskata 15 dienu laikā. Ja ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, tad izskatīšanas laiks var tikt pagarināts vēl par 15 dienām, par to iepriekš informējot pieteicēju.
 12. STRĪDU RISINĀŠANA

  1. Domēna vārda lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka izvēlētais domēna vārds tā reģistrēšanas brīdī nepārkāpj Noteikumus.
  2. Domēna vārda lietotājs un pieteicējs, aizpildot un nosūtot domēna vārda reģistrācijas pieteikumu, apliecina iesniegto datu pareizību un faktu, ka izvēlētais domēna vārds neaizskar citu personu likumiskās intereses.
  3. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par visiem strīdiem, kas var rasties domēna vārda lietošanas sakarā. Visi strīdi par jau reģistrētajiem domēnu vārdiem tiek risināti vispārējās jurisdikcijas tiesās vai šķīrējtiesā Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, piedaloties domēna vārda lietotājam un apstrīdošajai pusei.
 13. DOMĒNA VĀRDA LIETOŠANAS TIESĪBU IEROBEŽOŠANA

  1. Reģistra uzturētājs Reģistrā ieraksta aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju, ja saņemta informācija par strīda par domēna vārda lietošanas tiesībām izskatīšanu tiesā. Tiesību ierobežojums ir spēkā līdz:
   1. saņemta rakstiska vienošanās starp strīdā iesaistītajām pusēm;
   2. saņemts tiesas vai šķīrējtiesas spriedums.
  2. Reģistra uzturētājs Reģistrā ieraksta aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju, ja saņemts pieprasījums no kompetentas iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesību ierobežojums ir spēkā līdz:
   1. pieprasījumā norādītajam termiņam;
   2. kompetentās iestādes pieprasījuma par aizlieguma atcelšanu saņemšanai;
   3. ir iestājušies līguma izbeigšanas nosacījumi.
  3. Reģistra uzturētājs Reģistrā atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju, ja saņemts pieprasījums no kompetentas iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesību ierobežojums ir spēkā līdz:
   1. pieprasījumā norādītajam termiņam;
   2. kompetentās iestādes pieprasījuma par aizlieguma atcelšanu saņemšanai;
   3. ir iestājušies līguma izbeigšanas nosacījumi.
 14. DOMĒNA VĀRDA LIETOŠANAS TIESĪBU LĪGUMA IZBEIGŠANA

  1. Domēna vārda lietotājam ir tiesības izbeigt domēna vārda reģistrācijas līgumu, ar parakstītu pieprasījumu informējot par savu lēmumu Reģistra uzturētāju vai izmantojot Sistēmā piedāvāto iespēju atteikties no domēna vārda lietošanas tiesībām.
  2. Reģistra uzturētājam ir tiesības izbeigt domēna vārda reģistrācijas līgumu, ja:
   1. saņemts domēna vārda lietotāja 14.1.punktā norādītais pieprasījums;
   2. domēna vārda lietotājs ir pārkāpis Noteikumus, tai skaitā, Reģistra uzturētājam iesniegtie dati ir nepareizi vai nepatiesi;
   3. nav apmaksāts rēķins par domēna vārda lietošanas tiesībām;
   4. līdz apmaksātā domēna vārda lietošanas perioda beigām nav atjaunota domēna vārda lietotāja saimnieciskā darbība;
   5. domēna vārda lietotājs, juridiska persona vai cits tiesību subjekts ir likvidēts (piemēram, izslēdzot no Komercreģistra);
   6. ir saņemts likumīgā spēkā stājies tiesas vai šķīrējtiesas spriedums, ar kuru uzlikts atbilstošs pienākums Reģistra uzturētājam.
  3. Reģistra uzturētājs saskaņā ar 14.2.1. punktu atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju pieprasījumā norādītajā datumā. Ja pieprasījumā nav norādīts datums vai norādītais datums ir pagājis, Reģistra uzturētājs neizraksta jaunu rēķinu un atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju pēdējā apmaksātā domēna vārda lietošanas perioda beigās.
  4. Ja Reģistra uzturētājs konstatē 14.2.2. punktā norādīto pārkāpumu, Reģistra uzturētājs izsūta vēstuli uz domēna vārda lietotāja pasta adresi un elektroniskā pasta vēstuli uz visām domēna vārdam piesaistīto personu elektroniskā pasta adresēm, kurā norāda pārkāpuma būtību. Ja pārkāpums nav novērsts 14 dienu laikā no elektroniskā pasta vēstules izsūtīšanas dienas, Reģistra uzturētājs atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju.
  5. Ja Reģistra uzturētājs konstatē 14.2.3. punktā norādīto gadījumu, Reģistra uzturētājs izsūta atgādinājuma elektroniskā pasta vēstuli uz visām domēna vārdam piesaistīto personu elektroniskā pasta adresēm. Ja maksājums nav saņemts 7 dienu laikā no atgādinājuma elektroniskā pasta vēstules izsūtīšanas dienas, Reģistra uzturētājs atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju.
  6. Ja Reģistra uzturētājs konstatē 14.2.4. punktā norādīto gadījumu, Reģistra uzturētājs atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju, kad beidzas apmaksātā domēna vārda lietošanas periods.
  7. Ja Reģistra uzturētājs konstatē 14.2.5. punktā norādīto gadījumu, Reģistra uzturētājs atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju, kad saņemta informācija par likvidācijas faktu.
  8. Ja Reģistra uzturētājs konstatē 14.2.6. punktā norādīto gadījumu, Reģistra uzturētājs atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju ar dienu, kad pieprasīta sprieduma izpilde.
  9. Kad Reģistra uzturētājs atslēdz domēna vārda tehnisko informāciju, tiek piemērots 30 dienu pārejas periods. Ja Pārejas perioda laikā vairs nepastāv kāds no līguma izbeigšanas pamatiem, tad Reģistra uzturētājs atjauno domēna vārda lietošanas tiesības ar dienu, kad Reģistra uzturētājam ir kļuvis zināms attiecīgais fakts. Pārejas perioda beigās, ja pastāv kāds no 14.2.punktā norādītajiem līguma izbeigšanas pamatiem, Reģistra uzturētājs dzēš domēna vārdu, un domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.
 15. REĢISTRA TURĒTĀJA ZIŅOJUMI UN BRĪDINĀJUMI

  1. Reģistra uzturētājs nodrošina savā tīmekļa vietnē www.nic.lv šādu publiski pieejamu informāciju:
   1. Domēna vārdu lietošanas noteikumus augstākā līmeņa domēnā .lv un saistītos noteikumus;
   2. Reģistra uzturētāja cenrādi un norēķinu kārtību;
   3. Reģistra uzturētāja kontaktinformāciju;
   4. reģistrēto domēna vārdu datus WHOIS.
  2. Reģistra uzturētājs saziņai ar domēna vārda kontaktpersonām izmanto elektronisko pastu, tai skaitā, lai informētu:
   1. par domēna vārda reģistrāciju vai atteikumu;
   2. par rēķinu;
   3. par rēķinā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu;
   4. par līguma izbeigšanu.
  3. Reģistra uzturētājs saziņai ar domēna vārda kontaktpersonām var izmantot pasta adresi vai tālruņa numuru.
 16. CITI NOTEIKUMI

  1. NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanu nosaka NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumi.
  2. Personas datu apstrādes kārtību nosaka NIC Privātuma politika.
  3. Kārtību, kādā patērētājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma, nosaka Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu.
 17. NOTEIKUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS UN GROZĪŠANA

  1. Noteikumi stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.
  2. Noteikumi aizstāj 2004. gada 1. jūnija Vispārīgos noteikumus domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanai un Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumus .lv augstākā līmeņa domēnu reģistrā.
  3. Reģistra uzturētājam ir tiesības grozīt Noteikumus.
  4. Lai Noteikumu grozījumu izstrādē nodrošinātu sabiedrības un ieinteresēto pušu līdzdalību, Reģistra uzturētājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Noteikumu spēkā stāšanās publicē plānotos grozījumus savā interneta vietnē www.nic.lv un tos nosūta izvērtēšanai Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai.
  5. Gadījumā, ja stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos un nav iespējams izpildīt 17.4.punkta prasības, pieļaujams, ka Reģistra uzturētājs groza Noteikumus, publicē plānotos grozījumus savā interneta vietnē www.nic.lv tik ātri, cik tas saprātīgi iespējams.
  6. Noteikumu grozījumi nemaina apmaksāto domēna vārda lietošanas tiesību periodu.
  7. Ja domēna vārda lietotājs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem, tas ar attiecīgu parakstītu pieprasījumu informē Reģistra uzturētāju. Šādā gadījumā līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām uzskatāms par izbeigtu, kad beidzas apmaksātā domēna vārda lietošanas periods, vai ātrāk, ja domēna vārda lietotājs to pieprasījis. Reģistra uzturētājs izbeidz visu vai atsevišķu domēna vārdu reģistrācijas līgumus, ja domēna vārda lietotājs savā pieprasījumā ir norādījis, kuriem domēna vārdiem tas vēlas saglabāt reģistrāciju un piekrīt Noteikumu grozījumiem.
  8. Līgumu noslēdzot un to izpildot, puses piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
  9. Ar 2019.gada 22.maija Noteikumu grozījumu spēkā stāšanos, Sistēmā nevarēs norādīt maksātāju. 2019.gada 4.jūnijā visiem reģistrētajiem domēna vārdiem tiks dzēsti maksātāja dati.

Jūsu X6.LV